Có 1 kết quả:

Sài dé kè zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Seediq, one of the indigenous peoples of Taiwan