Có 1 kết quả:

sài chē

1/1

sài chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) auto race
(2) cycle race
(3) race car