Có 1 kết quả:

zàn pǔ

1/1

zàn pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(hist.) title of the Tibetan Tufan ruler