Có 1 kết quả:

zàn xǔ ㄗㄢˋ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to praise
(2) to laud