Có 1 kết quả:

chì zǐ zhī xīn

1/1

chì zǐ zhī xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pure and innocent like the heart of a newborn
(2) sincere