Có 1 kết quả:

Chì kǎn lóu

1/1

Chì kǎn lóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chihkan Tower (formerly Fort Provintia) in Tainan, Taiwan (also written 赤崁樓|赤崁楼[Chi4 kan3 lou2])