Có 1 kết quả:

chì dǎn zhōng xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. red-bellied devotion (idiom); wholehearted loyalty
(2) to serve sb with body and soul