Có 1 kết quả:

chì jǐng hè

1/1

chì jǐng hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sarus crane (Grus antigone)