Có 1 kết quả:

shè lìng

1/1

shè lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) amnesty
(2) pardon