Có 1 kết quả:

zhě hóng wěi qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black redstart (Phoenicurus ochruros)