Có 1 kết quả:

zǒu qiào

1/1

zǒu qiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (a product) sells well
(2) to be in demand