Có 1 kết quả:

zǒu guāng

1/1

zǒu guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to expose oneself
(2) to be completely gone