Có 1 kết quả:

zǒu qù

1/1

zǒu qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to walk over (to)