Có 1 kết quả:

zǒu xiàng duàn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

strike fault (geology)