Có 1 kết quả:

zǒu zǐ

1/1

zǒu zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a move (in chess)