Có 1 kết quả:

zǒu xíng

1/1

zǒu xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) out of shape
(2) to lose shape
(3) to deform