Có 1 kết quả:

zǒu xíng shì

1/1

zǒu xíng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go through the formalities