Có 1 kết quả:

zǒu qín

1/1

zǒu qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ratitae (formerly Cursores) flightless birds such as ostriches