Có 1 kết quả:

zǒu shéng

1/1

zǒu shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tightrope walking