Có 1 kết quả:

zǒu sè

1/1

zǒu sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose color
(2) to fade