Có 1 kết quả:

zǒu qīn fǎng yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to visit one's friends and relations