Có 1 kết quả:

zǒu xiāng suí xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (proverb) to follow local customs
(2) When in Rome, do as the Romans do.