Có 1 kết quả:

zǒu gāng sī

1/1

zǒu gāng sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to walk a tightrope (literally or figuratively)