Có 1 kết quả:

zǒu cuò

1/1

zǒu cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go the wrong way
(2) to take the wrong (road, exit etc)

Một số bài thơ có sử dụng