Có 1 kết quả:

zǒu mén lù

1/1

zǒu mén lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to use social connections
(2) to toady to influential people