Có 1 kết quả:

zǒu xiǎn

1/1

zǒu xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take risks
(2) to run risks