Có 1 kết quả:

zǒu mǎ zhāng tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go to the brothel on horseback (idiom); to visit prostitutes