Có 1 kết quả:

Zhào jūn

1/1

Zhào jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

army of Zhao 趙國|赵国 during the Warring States