Có 1 kết quả:

gǎn dé jí

1/1

gǎn dé jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) there is still time (to do sth)
(2) to be able to do sth in time
(3) to be able to make it