Có 1 kết quả:

gǎn yā zi shàng jià

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to drive a duck onto a perch (idiom)
(2) fig. to push sb to do sth way beyond their ability