Có 1 kết quả:

qǐ xiān

1/1

qǐ xiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at first
(2) in the beginning