Có 1 kết quả:

qǐ jìn

1/1

qǐ jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vigorously
(2) energetically
(3) enthusiastically