Có 1 kết quả:

qǐ hòng

1/1

qǐ hòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to heckle
(2) rowdy jeering
(3) to create a disturbance