Có 1 kết quả:

qǐ kai

1/1

qǐ kai

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) to step aside
(2) Get out of the way!