Có 1 kết quả:

qǐ bù

1/1

qǐ bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set out
(2) to set in motion
(3) the start (of some activity)

Một số bài thơ có sử dụng