Có 1 kết quả:

qǐ zhòu wén

1/1

qǐ zhòu wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to shrivel