Có 1 kết quả:

qǐ sù

1/1

qǐ sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sue
(2) to bring a lawsuit against
(3) to prosecute