Có 1 kết quả:

qǐ sù shū

1/1

qǐ sù shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indictment (law)
(2) statement of charges (law)