Có 1 kết quả:

qǐ shì

1/1

qǐ shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vow
(2) to swear an oath