Có 1 kết quả:

qǐ zào yuán

1/1

qǐ zào yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) draftsman
(2) draughtsman