Có 1 kết quả:

qǐ fēi tán shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

takeoff catapult (on aircraft carrier)