Có 1 kết quả:

chāo fán

1/1

chāo fán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) out of the ordinary
(2) exceedingly (good)

Một số bài thơ có sử dụng