Có 1 kết quả:

chāo chū

1/1

chāo chū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exceed
(2) to overstep
(3) to go too far
(4) to encroach