Có 1 kết quả:

chāo qián yì shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

foresight