Có 1 kết quả:

chāo bó shì

1/1

chāo bó shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) postdoc
(2) postdoctoral student