Có 1 kết quả:

chāo shòu

1/1

chāo shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

overbooking