Có 1 kết quả:

chāo jī xìng yán

1/1

chāo jī xìng yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ultrabasic rock (geology, rock containing less than 45 percent silicates)