Có 1 kết quả:

chāo dǎo

1/1

chāo dǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) superconductor
(2) superconductivity (physics)