Có 1 kết quả:

chāo dǎo diàn tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

superconductor