Có 1 kết quả:

chāo dǎo diàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

superconductance (physics)